Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΟΨΗ: Pro Forma
ΑΘΗΝΑ 18.08.2014
ΕΡΓΟ: ...........


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ STO

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΤΑ-European Organisation for Technical Approvals (φορέας πιστοποίησης CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment πχ European Technical Approval ETA - 03/0027 StoTherm Classic ) και το σύνολο των υλικών των συστημάτων παρέχονται από την εταιρεία Δρακόπουλος Γερ. & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είναι πιστοποιημένη και ακολουθεί διαδικασίες κατά EN ISO 9001:2000.


Σύστημα 1 : Sto Therm Classic,

Στεγάνωση λεπτομερειών με ελαστομερές στεγανωτικό (StoFlexyl) – Υαλόπλεγμα (Sto GlassFibre Mesh)-Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας
Συγκολλητικό υλικό (Sto Coll IP)
Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (Sto EPS Board K80 CE Τop 32) , κατάλληλης ωρίμανσης, περιορισμένης αναφλεξιμότητας, (Συντελεστής λ = 0,035 W/mK ) πάχους 5 cm
Οργανικός έτοιμος προς χρήση σοβάς (Sto Armat Classic), υψηλής ελαστικότητας χωρίς τσιμέντο για εμβαπτισμό υαλοπλέγματος (StoGlass Fibre Mesh)
Τελική επικάλυψη (Stolit k.1,5), αντιρρηγματικού οργανικής βάσης, έτοιμου προς χρήση σοβά, . ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός, με υψηλή υδροφοβία, σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρωματισμός βάσει StoColor SystemΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος συστήματος για καθαρή επιφάνεια (5cm)
35 €/m2 x 300 m² = 10500 €
Ακμές
8 €/m x 90 m = 720 €
Εμφανι μπετον (χωρις πολυστερίνη)
19 €/m2 x 80 m² = 1520 €
Στεγάνωση ειδικών λεπτομεριών
19 €/m x 100 m = 1900 €
Kαπάκια
22 €/m x 120 m = 2640 €
Σύνολο
13720 €