Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗ: Pro Forma
www.Eco-Monosi.gr


ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΨΗ:   Pro Forma                                                                                                                 ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                 
ΕΡΓΟ: XXX                                                                                                                                                                                                                                                           
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ STO

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΤΑ-European Organisation for Technical Approvals (φορέας πιστοποίησης CSTB  Centre Scientifique  et Technique du Bâtiment  πχ  European Technical Approval  ETA - 03/0027 StoTherm Classic ) και το σύνολο των υλικών των συστημάτων παρέχονται από την εταιρεία Δρακόπουλος Γερ. & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είναι πιστοποιημένη και ακολουθεί διαδικασίες κατά EN ISO 9001:2000.


Σύστημα 1 :  Sto Therm Classic(οργανικο)

        Στεγάνωση λεπτομερειών με ελαστομερές στεγανωτικό (StoFlexyl) – Υαλόπλεγμα (Sto GlassFibre Mesh)-Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας
        Συγκολλητικό υλικό (Sto Coll IP)
        Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης (Sto EPS Board K80 CE Τop 32) , κατάλληλης ωρίμανσης, περιορισμένης αναφλεξιμότητας, (Συντελεστής λ = 0,032 W/mK ) πάχους 5 cm
        Οργανικός έτοιμος προς χρήση σοβάς (Sto Armat Classic), υψηλής ελαστικότητας χωρίς τσιμέντο για εμβαπτισμό υαλοπλέγματος (StoGlass Fibre Mesh)
        Τελική επικάλυψη (Stolit Κ 1,5), αντιρρηγματικού οργανικής βάσης, έτοιμου προς χρήση σοβά, . ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός, με υψηλή υδροφοβία, σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρωματισμός βάσει StoColor System.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος συστήματος για καθαρή επιφάνεια (5cm)
32 €/m2
100 m2
3 200  
Ακμές -Λαμπάδες με θερμομόνωση
8 €/m
60 m
480  
Στεγάνωση ειδικών λεπτομεριών - Καπάκια στηθαίων
17 €/m
25 m
425  
Σύνολο
4 105 €


Σύστημα 2 :  Sto Therm Vario


·         Στεγάνωση λεπτομερειών με ελαστομερές στεγανωτικό (StoFlexyl) – Υαλόπλεγμα (Sto GlassFibre Mesh)-Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας

·         Συγκολλητικό υλικό (Sto Coll IP)
·         Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (Sto EPS Board K80 CE Τop 32) , κατάλληλης ωρίμανσης, περιορισμένης αναφλεξιμότητας, (Συντελεστής λ = 0,035 W/mK ) πάχους 5 cm

·         Τσιμεντοειδές επίχρισμα  (Sto Levell Duo Plus), για εμβαπτισμό υαλοπλέγματος (StoGlass Fibre Mesh)


·         Τελική επικάλυψη (Sto Lit K1,5), υψηλών αντοχών ακρυλικός σοβάς έτοιμου προς χρήση, σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρωματισμός βάσει StoColor System


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος συστήματος για καθαρή επιφάνεια (5cm)
29 €/m2
100 m2
2900 €
Ακμές
8 €/m
60 m
480 €
Εμφανι μπετον (χωρις πολυστερίνη)
24 €/m
8 m2
192 €
Στεγάνωση ειδικών λεπτομεριών
17 €/m
25 m
425 €
Σύνολο
3997 €


·         Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας Sto
·         Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η εργασία καθώς και όλα τα εργαλεία-υλικά που απαιτούνται.
·         Σε περίπτωση αύξησης του πάχους του μονωτικού υλικού κάθε cm επιβαρύνεται με 0,8€.
·         Σε περίπτωση που επιλεχθεί τελικός σοβάς κοκκομετρίας Κ1.0 η ανωτέρω τιμή της καθαρής επιφάνειας επιβαρύνεται κατά 1,8€.
·         Οι τιμές των χρωματιστών υλικών αναφέρονται στις αποχρώσεις κλάσης C1 βάσει Sto Color System. Επιπλέον χρεώσεις αποχρώσεων κλάσης C2 και C3 βάσει StoColor System : C2=0,3€/kg και C3=0,6€/kg
·         Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23%
·         Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ) και σκαλωσιές.
·         Στο τέλος των εργασιών θα γίνει τελική επιμέτρηση και υπολογισμός .

Ρομπερτ Τομασεφσκι    KIN :6936645301
Υπέυθ. Προσφορών & Προμηθειών