Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Καπάκι στηθαίου (εικόνα 2)
Τοποθετούνται πλάκες ενισχυμένης διογκωμένης πολυστερίνηςEPS 200 RF πάχους 5cm με σήμανση CE (πυκνότητας περίπου 30 kgr/m3) με χρήση του συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης Sto Coll IP. Τυχόν αρμοί και κενά θα γεμίζονται με ειδικό αφρό περιορισμένης αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάσει DIN 4102-1α Sto-Filler Foam SE . Για την ενίσχυση των ακμών που δημιουργούνται εσωτερικά και εξωτερικά του στηθαίου χρησιμοποιούμε το ειδικό γωνιακό τεμάχιο με υαλόπλεγμα Sto PVC Mesh Angle Bead. Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης ενίσχυσης με Sto – Flexyl (σε ανάμιξη 1:1 με τσιμέντο Portland) στο οποίο εμβαπτίζεται το ενισχυτικό υαλοπλέγμα τύπου Sto Glassfibre Mesh με καρέ 4Χ4 mm και βάρος 165 gr/cm2, υψηλών ανθεκτικό στα αλκάλια, (εμβαπτίζεται όσο είναι νωπό το επίχρισμα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως). Οι λωρίδες του πλέγματος θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm περίπου. Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάμεση σταγανωτική στρώση, εφαρμόζεται η ακρυλική βαφή διασποράς StoColor Crylan με ρολλό, σε οποιοδήποτε χρώμα.