Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Λαμπάδες – πρέκια κουφωμάτων

Λαμπάδες – πρέκια κουφωμάτων (εικόνα 3)
Για να σφραγίσουμε τις ενώσεις στα σημεία που το σύστημα ακουμπά στα κουφώματα χρησιμοποιούμε τη στεγανωτική αυτοδιογκούμενη ταινία Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. Στην συνέχεια τοποθετούμε την πλάκα της μόνωσης Sto EPS Boar Top31 σήμανση CE για χρήση σε ETICS, πάχους 3cm, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, πρόσωπο με την ταινία και χωρίς κενά ώστε να έχουν άριστη συναρμογή. Για την ενίσχυση σε γωνίες χρησιμοποιούμε το ειδικό γωνιακό τεμάχιο με υαλόπλεγμα τύπου Sto PVC Mesh Angle Bead (δεν αντικαθιστά το συνηθισμένο υαλόπλεγμα οπλισμού του συστήματος). Εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσου σοβά με σπάτουλα. Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εμβαπτισμός του γωνιόκρανου StoPVC Mesh Angle Bead με την χρήση γωνιακής σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και μέχρι την εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο.